Opetussuunnitelma

Steinerkouluja koskee valtakunnallinen valtioneuvoston asetuksella säädetty tuntijako. Siinä on säädetty eri oppiaineiden vähimmäistuntimäärät. Paikalliseen päätöksentekoon jää ratkaisut valinnaisten aineiden toteutuksesta ja minimin ylittävät tunnit. 

Steinerkouluissa tuntimäärät ovat usein hieman korkeampia kuin kunnallisissa kouluissa, johtuen sen erityispiirteistä (eurytmia, muotopiirustus, taiteellis-toiminnalliset painotukset) 

Myös steinerkoulujen opetussuunnitelmat on laadittu Opetushallituksen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Perusteissa on erikseen säädetty muutamia steinerkouluja koskevia poikkeuksia. Steinerkoulujen opetuksen järjestämisluvissa on myös säädetty, että perusopetuksessa noudatetaan perusopetuslain 6 §:n tarkoittamaa erityistä kasvatusopillista (steinerpedagogiikka) järjestelmää.