Tietosuojaseloste
Jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Porin Seudun Steinerkouluyhdistys ry.

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Rekisterin vastuuelin

Porin Seudun Steinerkouluyhdistys ry:n hallitus
hallitus(a)porinsteinerkoulu.fi,
Tasavallankatu 2, 28130 Pori

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin tallennetaan Porin seudun steinerkouluyhdistyksen varsinaisten jäsenten tietoja, jotka liittyvät
tiedottamiseen ja sääntöjenmukaisten asioiden hoitamiseen. Lisäksi tallennetaan erikseen
kannatusjäsenten tiedot.
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:
Henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite.
Lisäksi keräämme varsinaisista jäsenistä seuraavia tietoja:
• Koulussa olevan/olevien lasten luokka-asteet

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään siltä ajalta, kuin perheen lapsi/lapset ovat koulussa oppilaina.
Oppilaan siirtyessä toiseen kouluun, tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaan tositteiden säilytysaikaan
rinnastaen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniä koskevia tietoja saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojen luovutus tapahtuu vain lakisääteisesti (esim. työterveyshuolto, vakuutusyhtiö) tai
viranomaistahojen määräämällä tavalla (esim. verottaja, eläkelaitokset, Kela, ay-jäsenjärjestöt).
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tiedonsaantioikeuteen perustuvasta pyynnöstä.
Tietoja voidaan luovuttaa kilpailutusten tarjousvaiheessa, silloin kun palvelun ostajalla on sille perusteltu
syy.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.