Järjestyssäännöt

Porin seudun steinerkoulun järjestyssäännöt (päivitetty 30.8.2012)


Oppilaat saapuvat oppitunneille täsmällisesti.


Oppitunneille mentäessä on ulkovaatteet ja kengät jätettävä niille varattuun paikkaan. Jokaisella oppitunnilla on oltava asianmukaiset varusteet.


Polkupyörät ja muut kulkuvälineet on säilytettävä koulupäivän aikana niille varatulla paikalla. Pyörien luona ei saa oleilla asiatta vä lituntien aikana eikä pyörillä saa ajaa koulun pihalla.


Luokkien 1-8 oppilaat viettävät välituntinsa piha-alueella, heille osoitetussa paikassa. Piha-alueella olevia puita, nurmikkoa ja istutuksia tulee vaalia ja hoitaa. Luokan 9 oppilaat eivät saa poistua välitunneilla koulun alueelta. Luokkien 10-13 oppilaat voivat oleskella välitunnit haluamassaan kohteessa. Luokkien järjestyksen ja siisteyden tulee säilyä, vaikka oppilaat oleskelisivat luokassaan. Seuraavan oppitunnin luokkaan siirrytään vasta välitunnin päättyessä.


Välitunneilla ei saa poistua koulualueelta luvatta.


Lumipallojen heitto on ehdottomasti kielletty.


Välituntivalvonnasta huolehtii opettajakunta.


Koulumatkoilla tulee noudattaa yleisiä hyviä käytöstapoja sekä ottaa huomioon turvallisen liikenteen vaatimukset.


Koulun toimesta koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta matkoineen katsotaan kuuluvaksi kouluaikaan, jolloin on noudatettava koulun järjestyssääntöjä.

10§
Poissaolon syyksi kelpaa vain sairaus tai opettajan taikka opettajakunnan antama lupa. Poissaolot ja niiden ajankohta merkitään päiväkirjaan. Oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan poissaolon syyn välittömästi.

11§
Ruokailu tapahtuu ruokalassa noudattaen kaikinpuolista siisteyttä. Jokainen huolehtii ruokailuvälineet niille osoitettuun paikkaan sekä huolehtii pöydän/oman paikkansa siisteydestä ruokailun jälkeen.

12 §
Kaikilla oppitunneilla tulee olla työrauha. Jos oppilas ei noudata järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti, voi opettaja suorittaa tarpeelliseksi katsomansa toimenpiteet. Koulun kurinpitorangaistuksia ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Jälki-istunto voi kestää enintään kaksi tuntia. Jälki-istunnosta ilmoitetaan aina huoltajalle ja merkitään koulun rangaistuskirjaan. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää koulupäivän jälkeen enintään tunniksi kerrallaan suorittamaan näitä tehtäviä.

13§
Siivouksesta huolehtii siivoushenkilökunta. Oppilaiden tulee ku itenkin huolehtia omalta osaltaan koulutilojen siisteydestä.

14§
Järjestäjät ovat vastuussa heille annetuista tehtävistä.

15§
Oppilailla on lain sallimissa puitteissa oikeus muodostaa koulu- ja luokkakohtaisia yhdistyksiä.

16§
Tupakointi koulun alueella on kielletty, alle 18-vuotiailta myös tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden, esim. sytyttimien, hallussapito.

17§
Yleiset käytöstavat: Koulussa ja koulun ulkopuolella oppilaan tulee käyttäytyä hyviä tapoja noudattaen ja kohteliaasti. Oppilaan on oltava vahingoittamatta sekä koulun että toisen oppilaan omaisuutta. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tuottamansa vahingon, oli sitten kysymys koulun omaisuudesta, ta rvikkeista tai toisen oppilaan omaisuudesta. Toisen omaisuutta ei saa ottaa ilman asianomaisen lupaa.

18§
Kouluaikana kännykkä on pidettävä äänettömänä tai suljettuna. Kännykän käyttö muuhun kuin soittamiseen on kielletty. Soittamiseen pitää pyytää opettajan lupa. Kannettavien musiikkisoittimien (mp3 yms.) käyttö kouluaikana on kielletty.